Phòng học online

Đây là Phòng học online 1 của Trường CĐSP Huế. Sinh viên có thể đăng nhập vào đây học trực tiếp và thảo luận như đang ở tại lớp.

Đây là phòng học online số 2. Sinh viên tham gia phòng học này tại bất kỳ nơi nào, bằng bất cứ thiết bị nào có camera và microphone. Lưu ý: tham gia vào lớp đúng giờ và trao đổi với G.V khi học.

Đây là phòng học online số 2, phòng học này dành cho lớp học online. Sinh viên tham gia phòng học này tại bất kỳ nơi nào, bằng bất cứ thiết bị nào có camera và microphone. Lưu ý: tham gia vào lớp đúng giờ và trao đổi với Giảng viên khi học.