Khoa Nghệ thuật

Khóa học cần đảm bảo: 

  * Kiến thức:

- Nhận diện được các khái niệm liên quan đến học phần: gia đình, VH gia đình,...

- Hiểu rõ vai trò của việc xây dựng văn hoá gia đình, thực trạng văn hoá gia đình ở Việt Nam từ đó đưa ra giải pháp để xây dựng văn hoá gia đình trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nhằm nâng cao nhân cách của mỗi sinh viên.

   *  Kỹ năng:

- Phân tích và thảo luận các vấn đề về văn hoá gia đình (bạo lực gia đình, chức năng của gia đình, văn hoá ứng xử trong gia đình…)

- Thuyết trình những vấn đề liên quan đến văn hoá gia đình.

- Biết tổ chức các hoạt động chuyên đề liên quan đến học phần.

  *  Thái độ:

- Bồi dưỡng tình cảm yêu thương gia đình và ý thức xây dựng văn hoá gia đình.


Học phần bao gồm những kiến thức và kĩ năng cơ bản về văn hóa gia đình. Chương 1, học phần tập trung giới thiệu một số khái niệm (như gia đình, văn hóa gia đình, hộ gia đình,… ); trình bày về hệ thống giá trị cấu trúc và giá trị chức năng  của gia đình đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của việc xây dựng văn hóa gia đình đối với sự phát triển xã hội. Chương 2, ngoài việc nêu lên các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, học phần nhấn mạnh đến thực trạng văn hóa gia đình hiện nay ở nước ta. Trong chương 3, học phần tập trung tìm hiểu về những xu hướng biến đổi của văn hóa gia đình từ đó đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng văn hóa gia đình.

  *  Thái độ:

- Bồi dưỡng tình cảm yêu thương gia đình và ý thức xây dựng văn hoá gia đình.