Học phần được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên các ngành không chuyên ngành Tin học ứng dụng thuộc lĩnh vục giáo dục nghề nghiệp