- Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Mã học phần: 101007           

- Số tín chỉ: 03 TC lý thuyết (45 tiết)

- Thời gian thực hiện: Học kỳ 5

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc  

Nội dung: Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 8 chương. Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại.