1.      Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 2

- Mã học phần: 128421                 

- Số tín chỉ:  02 TC gồm 01 TC lý thuyết (15 tiết) + 01 TC thực hành (30 tiết)

- Thời gian thực hiện: Học kỳ 6

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc

- Các học phần tiên quyết: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1

- Các yêu cầu khác đối với học phần: Không

      - Hình thức tổ chức dạy – học:

Loại giờ

Thời lượng

Lý thuyết

15tiết

Thực hành/Thí nghiệm

30 tiết

          - Tổ/Khoa phụ trách học phần: Tổ: Văn - Sử - VNH  Khoa : Xã hội