Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: TIẾNG VIỆT

- Mã học phần: 147409           

- Số tín chỉ: 4 TC 

- Thời gian thực hiện: Học kỳ 3

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc  

- Các học phần tiên quyết: Tiếng Việt thực hành (B)

- Các yêu cầu khác đối với học phần: không

- Hình thức tổ chức dạy – học:

Loại giờ Thời lượng

Lý thuyết 45 tiết

Thực hành/Thí nghiệm 30 tiết

     - Tổ/Khoa phụ trách học phần: Tổ Ngữ văn - Sử - Việt Nam học

        Khoa Xã hội