Học phần cung cấp cái nhìn tổng thể về đặc trưng văn hóa ẩm thực Việt Nam, các đặc điểm khác nhau cơ bản giữa ẩm thực ba miền Bắc – Trung – Nam. Vai trò của văn hóa ẩm thực trong lĩnh vực xúc tiến quảng bá du lịch, đề xuất định hướng và giải pháp để khai thác các giá trị của văn hóa ẩm thực Việt nhằm thu hút khách du lịch quốc tế trong giai đoạn hiện nay.