- Tên học phần: Marketing  thư viện

- Mã học phần:   144958

- Số tín chỉ: 02 (01 TC lý thuyết; 01 TC thực hành)

- Thời gian thực hiện HK 6

- Yêu cầu của học phần: Học phần thay khóa luận

- Các học phần tiên quyết: Sinh viên phải học xong các HP Thông tin học đại cương  (MHP 144103), Thư viện học đại cương (MHP 144002);

- Các yêu cầu khác đối với học phần: Mạng Internet tại thư viện; Máy chiếu Projector,

- Hình thức tổ chức dạy – học:

Loại giờ

Thời lượng

Lý thuyết

15 tiết

Thực hành/Thí nghiệm

30 tiết

- Tổ/Khoa phụ trách học phần: Tổ Địa lý - Quản lý đất đai – Thư viện – CTXH ;  Khoa: Xã hội