Thiết kế môi trường, làm đồ chơi, đồ dùng dạy học là những yêu cầu bắt buộc của giáo viên mầm non trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của xã hội. Học phần Làm đồ chơi sẽ cung cấp cho sinh viên trình độ cao đẳng chuyên ngành giáo dục mầm non những kiến thức nền tảng nhất về cách làm đồ dùng, đồ chơi góp phần làm phong phú thêm môi trường học tập của trẻ, đồng thời giúp sinh viên có khả năng vận dụng vào thực tiễn thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau khi ra trường.