giáo dục học mầm non 1 là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành giáo dục mầm non. Số tiết của học phần là 60, bao gồm 4 chương

Chương 1: Những vấn đề chung của giáo dục học MN

Chương 2: Những hình thức tổ chức đời sống và hoạt động cho trẻ MN

Chương 3: Phối hợp gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ MN

Chương 4: Chuẩn bị cho trẻ MN bước vào trường PT

Điều kiện tiên quyết để tham gia học học phần là hoàn thành học phần giáo dục học đại cương