Nội dung bao gồm:  

Phép thử, biến cố ngẫu nhiên, quan hệ giữa các biến cố. Khái niệm xác suất, công thức cộng xác suất. Xác suất có điều kiện, công thức nhân xác suất, công thức xác suất toàn phần, công thức Bayès. Dãy phép thử Bernoulli, công thức xác suất nhị thức.

Khái niệm về biến ngẫu nhiên (rời rạc, liên tục), phân phối xác suất, hàm phân phối, hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Một số phân phối thường gặp.

Mẫu ngẫu nhiên, phương pháp lấy mẫu đơn giản, sắp xếp số liệu thực nghiệm: phân phối thực nghiệm, đa giác tần suất, tổ chức đồ, các số đặc trưng mẫu.

Các bài toán ước lượng điểm, ước lượng khoảng. Các bài toán kiểm định giả thiết đơn giản.