- SV nắm được những kiến thức cơ bản, cần thiết về giáo dục thể chất cho trẻ mầm non để đáp ứng với việc đổi mới chương trình giáo dục Mầm non hiện nay.

- Với kiến thức đã được cung cấp, sinh viên biết vận dụng một cách có hiệu quả các kiến thức cơ bản về phương pháp, biện pháp và hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ vào thực tiễn giáo dục thể chất trong trường mầm non.

* Kỹ năng:

            SV biết vận dụng các phương pháp GDTC vào các hình thức tổ chức GDTC cho trẻ mầm non, chủ yếu là hình thức tổ chức giờ học để phát triển thể chất cho trẻ.

            Rèn luyện kỹ năng chọn lựa các nội dung giáo dục thể chất một cách có hiệu quả vào tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi mầm non

*  Thái độ:

Xác định đúng vị trí, vai trò của học phần đối với chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.

Sinh viên có ý thức tự giác học tập và rèn luyện, vận dụng kiến thức để tìm hiểu thực tiễn giáo dục thể chất cho trẻ ở trường TH Mầm non Họa Mi và sau khi ra trường.