Tên học phần: Phương pháp dạy học Sinh học ở trường THCS

Số tín chỉ: 4TC bao gồm 2 TC lý thuyết và 2 TC thực hành

 Thời gian thực hiện: Học kỳ 5

Yêu cầu của học phần: bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Đại cương phương pháp dạy học Sinh học (123429)

Mô tả vắn tắt học phần: Học phần Phương pháp dạy học Sinh học ở trường Trung học cơ sở cung cấp các nhận thức và kỹ năng cụ thể về hoạt động dạy- học Sinh học ở trường THCS.